Lång väg till jämlikhet

  Historien om lagar gällande sexuella minoriteter i Finland har rötter långt bak i tiden, men först på 1980-talet började diskussionerna bli mer offentliga.

  År 1894 trädde en lag i kraft för att kriminalisera homosexuella handlingar och dessa avkriminaliserades först år 1971. Efter det utvecklades lagen långsamt steg för steg. Organisationen Seta (Seksuaalinen tasavertaisuus ry) grundades 1974.

  Samtidigt som homosexuella handlingar avkriminaliserades höjdes myndighetsåldern för handlingarna. Att ”uppmuntra till homosexualitet” förblev fortsättningsvis straffbart. Det här påverkade bland annat hur medier behandlade homosexualiteten. Sexuella myndighetsåldern blev samma för homosexuella och heterosexuella först år 1999.

  En ny grundlag träder i kraft år 2000 som medför jämlikhet inför lagen och ett allmänt diskrimineringsförbud. Samma år gjorde Finland historia då Tarja Halonen blev världens första president som varit ordförande för en LHBT-organisation. Hon var ordförande för Seta åren 1980-1981.

  I den nya arbetsavtalslagen år 2001 blev diskriminering på grund av sexuell läggning förbjudet. Samma år godkände riksdagen lagen om registrerat partnerskap för samkönade par. Den trädde i kraft året därpå.

  I början av 2000-talet godkänns translagen, som är lagen om bekräftandet av transsexuella könet.

  ”Mycket har gått framåt i Finland men det finns ännu mycket att göra.”

  En ny lag om likabehandling trädde i kraft fem år senare. Den medförde diskrimineringsförbud och förpliktar myndigheter att främja jämlikhet i all sin verksamhet. Lagen om registrerat partnerskap ändrades så att adoption inom familjen blev möjlig även för registrerade par. Fram tills dess hade adoption inom familjen enbart varit möjligt för gifta par av olika kön.

  Ända till år 2011 är det en sjukdom att vara transkönad i Finland. Innan det klassades “transvestism” som en psykisk störning.

  Medborgarinitiativet Tahdon2013 nådde nödvändiga antalet underskrifter och gick vidare till riksdagen. Riksdagen godkände en jämlik äktenskapslag enligt initiativets modell. Det var det första medborgarinitiativet som någonsin har godkänts av riksdagen.

  En förnyad jämlikhets- och jämställdhetslag trädde i kraft för två år sedan. Lagen utvidgades till att även behandla diskriminering av könsidentitet och könsuttryck. Senaste utvecklingen är att i den nya läroplanen för grundskolan hör till att informera om och öka förståelse för könets komplexitet.

  Den nya äktenskapslagen träder i kraft idag på onsdagen. Den innebär att ett registrerat parförhållande kan omvandlas till ett äktenskap via en anmälan. Samtidigt upphör registreringen av nya parförhållanden helt i mars i år.

  Regeringen publicerade i februari en nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter, men där nämns inte förnyandet av translagen som trätt i kraft år 2003. Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo är ändå glad över att det verkar finnas en positiv inställning till den.

  – Det är fint att där nämns autonomi för sexuella minoriteter. Det är väldigt bra att det lyfts fram och jag hoppas det leder till åtgärder. Men tyvärr nämns inte translagen.

  Hur ser framtiden ut?

  Tarjamo tycker att Finland har en bra förnyad jämställdhetslag, men det är viktigt att regeringen tar fasta på intersexuella personers rättigheter. Regeringsprogrammet är ofullständigt och problemet kringgås.

  – Obefogade medicinska ingrepp som genomförs på intersexuella barn är något som måste behandlas. En annan sak är namnlagen, med andra ord borde namnen göras könsneutrala, säger Tarjamo.

  Intersexualism är ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna eller könsorganens utveckling är atypisk. Intersexuell betyder ”mellan könen”. Det går att vara intersex, att vara man, kvinna eller något annat. Intersex handlar inte om en persons sexuella läggning. I namnlagen står det att man inte godkänner kvinnonamn för pojkar eller mansnamn för flickor.

  Tarjamo påpekar att mycket har gått framåt i Finland men det finns ännu mycket att göra. Befolkningen måste aktivt starta medborgarinitiativ för det är enda vägen till framgång, ändringar kommer inte från regeringen.
  Källa: Seta, rfsl.se