test

Beväringar vågar inte stå upp mot försvarsmaktens hierarki

Yles granskande program MOT undersökte problematiken inom Försvarsmakten. Utav de 130 militära brott från de senaste tio åren, som MOT gick igenom, finns det 20 brott där högt uppsatta officerare dömts. Ett problem som tas upp i undersökningen är problematiken med det hierarkiska systemet som Försvarsmakten bygger på, och speciellt hur personer inte vågar stå upp mot sina chefer eller tala om missbruk som de vittnat.

Ett problem som redan länge funnits och som diskuterats mycket är fall av sexuella trakasserier. Enligt försvarsmaktens informationschef Max Arhippainen förekommer det ändå färre fall av sexuella trakasserier inom försvarsmakten än i samhället i medeltal, både bland beväringar och den anställda personalen. 

Sådana fenomen som allmänt förekommer i samhället kan förekomma inom försvarsmakten, och sannolikt gör de det, säger Arhippainen angående MOT:s utredning

Arhippainen betonar att sexuella trakasserier och andra former av trakasserier är något som Försvarsmakten följer med extremt noggrant. För både beväringar och den anställda personalen görs det regelbundna förfrågningar om man har upplevt trakasserier, och i så fall av vilken karaktär. Enlig MOT:s utredning är det ändå många som inte vågar svara ärligt ens på anonyma enkäter. 

Män är mindre benägna att tala ut

Sexuella trakasserier inom försvarsmakten är något som omfattar mer kvinnor än män. Enligt den senaste informationen från år 2017 har var fjärde kvinna blivit utsatt för sexuella trakasserier, medan endast sju procent av männen uppgav att de fallit offer för trakasserier.

Män är mindre benägna att ta itu med sexuella trakasserier än kvinnor, skriver Yle. En del av dem tror att ingen kommer att ta dem på allvar. Det finns dessutom en rädsla för att uttalanden om trakasserierna kommer återspeglas negativt på ens egen karriär. I MOT:s utredning nämns ett fall där en officer vittnade mot sin förman, vilket ledde till att hans ställning inom försvarsmakten ändrades och han blev flyttad till mindre viktiga uppgifter.

Osakligt beteende hör inte till militär utbildning

Försvarsmakten har en nolltolerans för osakligt beteende, och förebyggande av osakligt beteende ingår i beväringsutbildningen. Enligt Arhippainen har det funnits fall där militärtjänstgörande inte själva har velat anmäla fall av trakasserier som de har observerat, men saken har tagits upp i undervisningen. 

Grundregeln är att varje förman som ser missbruk har skyldighet att ta i saken, säger Arhippainen.

I MOTs utredning nämns en officer med lägre militärgrad vars förman i flera år gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. Officeren har själv blivit skyldig till tjänstgöringsbrott, då han inte har ingripit i förmannens beteende under årens gång.

Enligt Arhippainen är tröskeln för att ingripa vid noterade fall av sexuella trakasserier mycket låg inom försvarsmakten. Eftersom verksamheten sker i slutna grupper med människor som jobbar tätt intill varann kan inte trakasserier av något slag tolereras. Då ett fall noteras ska det tas på allvar. 

Om det finns skäl att bedöma det som en brottslig handling så inleds en förundersökning och ifall det är tillräckligt allvarligt går förundersökningen till polisen

Gemensamma stugor för kvinnor och män visar lovande resultat

Försvarsministeriet inledde ett försök med gemensam inkvartering åren 2020 och 2021. I och med försöket ska manliga och kvinnliga beväringar inkvarteras i gemensamma stugor. Syftet med försöket är att utreda hur inkvarteringen påverkar beväringarnas funktionsförmåga och gruppsammanhållning, samt hur användningen av lokalerna fungerar.

För att garantera den personliga integriteten, säkerheten och välbefinnandet finns det klarar regler inom stugorna. Enligt Arhippainen har inga fall av sexuella trakasserier i det här sammanhanget noterats.

Källor: Yle, Svenska Yle

Senaste nytt