Enkät: Distansstudier sätter käppar i hjulet för många studerande – en tredjedel tycker att studierna har blivit besvärligare

Om du tror att du är ensam om förvirring gällande distansstudier, har du fel. Ungefär en tredjedel av studerandena upplever att avläggandet av kurser har blivit besvärligare, visar en enkät som Helsingfors universitet låtit göra för HUS medlemmar.

Distansstudier
Ett tillfälligt arbetsbord hemma hos en studerande. Bild: Maria Ylöstalo

Undersökningen reder ut hur undantagstillståndet påverkar studerandet på olika fakulteter i Helsingfors universitet. Syftet är att få reda på utmaningar och behov för stöd i undantagstillståndet.

Grafik: Lotta Lindholm

Det som tydligast lyfts fram är att mer än 35% anser att avläggandet av kurser har blivit besvärligare. Lika många tycker att tillgången till studiematerialet har blivit svårare.

Fler än 25% av alla studeranden säger att arbetsmängden har ökat och många upplever även oro över sina inkomster.

Humanistiska fakulteten var den fakultet som besvarade undersökningen allra flitigast, Närmare 45% av dem tyckte att tillgång till studiematerial har blivit svårare.

I svaren från Farmaceutiska fakulteten kom det fram att nästan 50% har stört sig på att obligatoriska kurser har ställts in, och närmare 40% upplever att avläggande av kurser har försvårats.

I Veterinärmedicinska fakulteten stör det mer än 40% av studerande att valfria kurser har ställts in.

Grafik: Lotta Lindholm

 

Svaren från studeranden vid Svenska social- och kommunalhögskolan visar att 40% av de som besvarat enkäten anser att åtkomsten av studiematerialet har blivit svårare. 20% känner att deras levebröd är i fara.

Det framkommer också att studerandena vid Soc & kom upplever att de är i behov av tydligare instruktioner gällande tenter och Moodle.

Det önskas också mer flexibilitet när det kommer till obligatorisk praktik. Många anser också att ökad användning av e-böcker skulle vara på plats.

Vid andra fakultet nämner många också att de upplever ökad stress som påverkar studierna. Oron har växt och många frågar sig om krafterna räcker till att avklara en ökad arbetsmängd.

De som har familj, anser det ytterst svårt att klara av allt arbete, då allt arbete skall avklaras på distans.

Vissa påpekar att man inte får lika bra personlig handledning och att dialogen saknas i undervisningen.

De som har koncentrationssvårigheter upplever det mera utmanande att studera, då rutiner saknas och ansvaret enbart finns hos studeranden själv.

I övrigt präglar en oklarhet fleras tankar om den snabba förflyttningen över till distansstudier. Många är i behov av tydlighet i kommunikation och instruktioner.

Tidsanvändning upplevs som en utmaning i självständiga studier. Kommunikationen som sköts på distans upplevs utmanande.

I Medicinska fakultetens kommentarer påpekades det att nu vore det viktigt att satsa i studerandehälsovården, särskilt i psykvården.

Bland kommentarerna fanns även tack till lärarna. De specialarrangemang som gjorts hittills och lärarnas snabba handling i den rådande situationen får positiv feedback.

Alla studeranden tycker inte heller illa om distansstudier utan det är många som trivs med det.

Totalt 614 svar skickades in. Man lyckades få svar från alla fakulteter, mest från Humanistiska fakulteten med 133 deltagare i enkäten.

HUS skolpolitiska sektor och styrelse förverkligade förfrågningen 26.3-31.3.2020 och skrev rapporten vilken publicerades 7.4.2020.