Recept på familj: kärlek

Många drömmer om den ideala kärnfamiljen, men livet är komplicerat och går inte alltid som planerat. Det traditionella strikta mantrat som tidigare styrt äktenskap tillhör numera en förfluten tid i vårt västerländska samhälle. Idag kan en familj vara uppbyggd på många olika sätt. Kärleken mellan ett barn och en vårdnadshavare är oavsett densamma.

Föreningen Monimuotoiset perheet (sv: Mångfaldiga familjer) arbetar för en mer normaliserad samhällssyn på familjer med normavvikelser. De fungerar också som stöd för dessa familjer.

Organisationen ingår i Regnbågsfamiljer rf, som är ett nätverk av tio organisationer som arbetar för att upprätthålla jämställdhet oavsett familjekonstellationer. De arbetar för bättre lagstiftning och socialskydd för familjer som inte faller inom ramen för den ideella kärnfamiljen. Dessutom arbetar de för att arbetsplatser ska ta hänsyn till olika familjesituationer.

Anna Moring är ledande sakkunnig för Monimuotoiset perheet. Hon har ett emotionellt band till familjerelationer och arbetar för att ändra på människors attityder gentemot normavvikande familjer och på lagstiftningen som berör familjefrågor.

– Det är en stor bonus att kanske få lämna efter sig en värld som förhoppningsvis är lite bättre, säger Moring om sitt arbete.

Barnens välmående ifrågasätts ofta, särskilt när det gäller normbrytande familjer. Barn mår ofta tillfälligt dåligt till exempel under en skilsmässa, men det går ofta över förutsatt att föräldrarna inte har långvariga konflikter efter skilsmässan. Barn i icke-traditionella familjer mår inte sämre än andra barn. De mår ofta tvärtom bättre, menar Moring.

– Familjekonstellationen är mindre väsentlig. Det är mera väsentligt vad som händer i familjer.

Moring tar upp en teori om att barn som adopterats generellt mår bättre än andra barn eftersom deras föräldrar ofta har fått kämpa för att få barn och också blivit godkända som föräldrar. Det viktigaste är att barnets grundbehov och trygghet garanteras.

Barn kan däremot må dåligt över andra medförande orsaker. Till exempel mår omhändertagna barn ofta dåligt eftersom de har en traumatisk bakgrund. Barn kan må dåligt över att deras föräldrar har avvisat dem, gått bort eller andra traumatiska händelser anknutna till familjen.

Barn i regnbågsfamiljer mår inte heller sämre än andra barn på grund av familjekonstellationen. Barnen blir inte heller markant mer mobbade än andra barn på grund av deras föräldrars sexualitet. Däremot säger Moring att om de blir mobbade är ofta just deras familjesituation orsaken till mobbningen. Samma gäller även adoptivbarn och andra normbrytande familjer.

Barn av etnisk bakgrund sticker däremot ut i statistiken. Barn blir också ofta utpekade på grund av funktionsvariationer och ekonomisk bakgrund. Personer med utstickande attribut faller ofta offer för mobbning, eftersom mobbare ofta söker efter svagheter. En hudfärg kan sticka ut på samma vis som till exempel glasögon och tandställningar.

Barn som bor på ett barnhem saknar en familj, men enligt Moring saknar de inte familjegemenskapen. Moring förstår att de inte upplever samma kärlek som de skulle från en förälder, men det betyder inte att barnen saknar tryggheten som en familj kan erbjuda.

Ett barn måste kunna känna trygghet. Tryggheten kan barnet få av en familj, oavsett hur den ser ut. Barn tillkallar sig kärlek. Därför krävs det inte så mycket för att få ett barn att känna sig älskad. Moring anser att samhället gör mycket för barnens trygghet och att vi ofta framhäver problemen med deras välmående. Hon väljer att istället lyfta upp kärleken.

Kärlek tar väldigt många former. Kärlek växer på alla ställen där man låter den växa. Kärlek kräver trygghet för att få växa.

 

Olika typer av familjer

Det finns många olika familjetyper. En väsentlig del av hur familjestrukturen ser ut är antalet föräldrar. Ett barn har endast en förälder, eftersom den andra har gått bort eller övergett barnet.

Ett barn kan också ha skilda föräldrar och bo turvist hos dem båda. En ensamstående förälder bär mycket ansvar, men kan till skillnad från par fatta beslut om barnet helt själv. Nästan en fjärdedel av alla normavvikande familjer hör till denna familjetyp.

En annan typ av familj som avviker från normen är familjer av etnisk bakgrund. Samhället består av allt fler familjer med invandrarbakgrund eller familjer som kommit hit som asylsökande. Familjer kan också vara bikulturella, där ena föräldern är av utländsk bakgrund.

Ett annat sätt att definiera en familj är huruvida föräldrarna är barnets biologiska eller inte. Det finns bonusfamiljer där barnet endast har en biologisk förälder. Det finns också adoptivfamiljer och fosterfamiljer, där barnet och föräldrarna inte har någon biologisk koppling alls.

Regnbågsfamiljer består av någon av dessa familjekonstellationer, men föräldrarna är samkönade eller tillhör någon annan sexuell minoritet. Alla familjetyper kan korsa varandra. En regnbågsfamilj kan samtidigt vara bikulturell till exempel. En annan typ av familj som Regnbågsfamiljer rf också arbetar med är par som är ofrivilligt barnlösa.

Senaste nytt